Микроэкономикс /Дам нөлөө сэдвийн Бодлого №23
Микроэкономикс /Дам нөлөө сэдвийн Бодлого №22
Микроэкономикс /Зохицуулалтын ба шударга бус өрсөлдөөний эсрэг хууль сэдвийн Бодлого №21
Микроэкономикс /Зохицуулалтын ба шударга бус өрсөлдөөний эсрэг хууль сэдвийн Бодлого №20
Микроэкономикс /Олигопол зах зээл сэдвийн Бодлого №19
Микроэкономикс /Олигопол зах зээл сэдвийн Бодлого №18