Улсын төсөв нь нийгэм, эдийн засгийн зорилгыг хэрэгжүүлэх хэрэгсэл бөгөөд Засгийн газраас улсын төсөв буюу мөнгөн хөрөнгийн төвлөрсөн хуримтлалыг үүсгэж, […]
Монгол Улсын инфляцын нөхцөл байдал, 2022 оны 10-р сард Монголын инфляц өндөр байна. Манай улсын инфляц 2021 оны II-р улирлаасхурдацтай […]
Валютын ханш гэж юу вэ ? Валютын ханш нь тухайн үндэстний мөнгөн тэмдэгтийг өөр үндэстэн эсвэл эдийн засгийн бүсийн мөнгөн […]
Монетарист эдийн засаг гэж юу вэ? Монетарист эдийн засаг гэдэг нь мөнгөний нийлүүлэлтийн өөрчлөлт эдийн засгийн өсөлтийн хурд болон бизнесийн […]
Хуучинсаг Кейнсийн эдийн засаг гэж юу вэ? Кейнсийн эдийн засаг нь эдийн засаг дахь нийт зардал ба түүний гарц, ажил […]
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэж юу вэ? ДНБ буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг нь тодорхой хугацаанд тухайн улсад үйлдвэрлэгдсэн бүх эцсийн бараа, үйлчилгээний зах зээлийн өртгийг […]